LUNA老师 英语带读跟读计划三合一

2023-11-21 01:32:40 ZSFX-02-163534

本课程VIP会员免费学习。
百度网盘提取码:db95
网盘转存下载

课程介绍

英语LUNA课程,VIP会员可通过网盘转存下载或者在线播放。本课程共9.07G,包含MP4文件,此LUNA老师 英语带读跟读计划三合一课程由考百分网站收集整理。

LUNA老师 英语带读跟读计划三合一

课程目录:

├──1.海尼曼 
|  ├──10_luna和mila海尼曼唱读课程前--09Tom.mp4 24.82M
|  ├──11_luna和mila海尼曼唱读课程前--10ICanRead.mp4 22.06M
|  ├──12_luna和mila海尼曼唱读课程前--11Baby.mp4 23.27M
|  ├──13_luna和mila海尼曼唱读课程前--12PlayingDressUp.mp4 21.61M
|  ├──14_luna和mila海尼曼唱读课程前--13LittleCub.mp4 23.27M
|  ├──15_luna和mila海尼曼唱读课程前--14MyRoom.mp4 23.97M
|  ├──16_luna和mila海尼曼唱读课程前--15TheBaby.mp4 21.80M
|  ├──17_luna和mila海尼曼唱读课程前--16GoingSledding.mp4 21.20M
|  ├──18_luna和mila海尼曼唱读课程前--17MakingASnowman.mp4 21.66M
|  ├──19_luna和mila海尼曼唱读课程前--18MyLunch.mp4 21.79M
|  ├──20_luna和mila海尼曼唱读课程前--19Toys.mp4 23.08M
|  ├──21_luna和mila海尼曼唱读课程前--20LittleThings.mp4 21.06M
|  ├──22_luna和mila海尼曼唱读课程前--21PackingMyBag.mp4 21.37M
|  ├──23_luna和mila海尼曼唱读课程前--22SettingtheTable.mp4 21.62M
|  ├──24_luna和mila海尼曼唱读课程前--23TheFlower.mp4 23.00M
|  ├──25_luna和mila海尼曼唱读课程前--24Polly.mp4 21.99M
|  ├──26_luna和mila海尼曼唱读课程前--25TheSidewalk.mp4 24.08M
|  ├──27_luna和mila海尼曼唱读课程前--26ThePetStore.mp4 20.90M
|  ├──28_luna和mila海尼曼唱读课程前--27Wheels.mp4 24.03M
|  ├──29_luna和mila海尼曼唱读课程前--28TheShow.mp4 22.60M
|  ├──2_luna和mila海尼曼唱读课程前--01AttheMarket.mp4 25.78M
|  ├──30_luna和mila海尼曼唱读课程前--29ThePuppetShow.mp4 26.68M
|  ├──31_luna和mila海尼曼唱读课程前--30MyBabySister.mp4 23.57M
|  ├──32_luna和mila海尼曼唱读课程前--31TheParade.mp4 20.34M
|  ├──33_luna和mila海尼曼唱读课程前--32AtSchool.mp4 22.03M
|  ├──34_luna和mila海尼曼唱读课程前--33GettingReady.mp4 20.93M
|  ├──35_luna和mila海尼曼唱读课程前--34MyBear.mp4 23.27M
|  ├──36_luna和mila海尼曼唱读课程前--35ThePlay.mp4 23.32M
|  ├──37_luna和mila海尼曼唱读课程前--36MakingaPizza.mp4 22.67M
|  ├──38_luna和mila海尼曼唱读课程前--37Birds.mp4 24.09M
|  ├──39_luna和mila海尼曼唱读课程前--38AtthePond.mp4 25.05M
|  ├──3_luna和mila海尼曼唱读课程前--02Rex.mp4 24.45M
|  ├──40_luna和mila海尼曼唱读课程前--39Spots.mp4 24.12M
|  ├──41_luna和mila海尼曼唱读课程前--40Drawing.mp4 22.61M
|  ├──42_luna和mila海尼曼唱读课程前--41Baking.mp4 20.11M
|  ├──43_luna和mila海尼曼唱读课程前--42Painting.mp4 22.67M
|  ├──44_luna和mila海尼曼唱读课程前--43ThingsThatGoFast.mp4 21.82M
|  ├──45_luna和mila海尼曼唱读课程前--44TheBabyAnimals.mp4 25.01M
|  ├──46_luna和mila海尼曼唱读课程前--45OverTheRiver.mp4 38.90M
|  ├──47_luna和mila海尼曼唱读课程前--46MyBigBear.mp4 33.51M
|  ├──48_luna和mila海尼曼唱读课程前--47MakingSoup.mp4 32.03M
|  ├──49_luna和mila海尼曼唱读课程前--48MyFamily.mp4 32.96M
|  ├──4_luna和mila海尼曼唱读课程前--03FunnyThings.mp4 22.14M
|  ├──50_luna和mila海尼曼唱读课程前--49PlayingTogether.mp4 21.77M
|  ├──51_luna和mila海尼曼唱读课程前--50AttheFarm.mp4 30.92M
|  ├──52_luna和mila海尼曼唱读课程前--51TheHat.mp4 22.18M
|  ├──53_luna和mila海尼曼唱读课程前--52GoingOnVacation.mp4 22.71M
|  ├──54_luna和mila海尼曼唱读课程前--53Hiding.mp4 34.30M
|  ├──55_luna和mila海尼曼唱读课程前--54Hop,Hop,Hop.mp4 22.70M
|  ├──56_luna和mila海尼曼唱读课程前--55Rain.mp4 44.55M
|  ├──57_luna和mila海尼曼唱读课程前--56SoBig!.mp4 42.60M
|  ├──58_luna和mila海尼曼唱读课程前--57FunAtSchool.mp4 22.90M
|  ├──59_luna和mila海尼曼唱读课程前--58MyBigBrother.mp4 32.96M
|  ├──5_luna和mila海尼曼唱读课程前--04Mom.mp4 23.35M
|  ├──60_luna和mila海尼曼唱读课程前--59Mouse.mp4 42.61M
|  ├──61_luna和mila海尼曼唱读课程前--60Mop.mp4 30.79M
|  ├──62_luna和mila海尼曼唱读课程前--61PlayAndRide.mp4 29.97M
|  ├──63_luna和mila海尼曼唱读课程前--62WhatIsVeryLong.mp4 52.00M
|  ├──64_luna和mila海尼曼唱读课程前--63OurPets.mp4 67.93M
|  ├──65_luna和mila海尼曼唱读课程前--64AVisitfromAuntBee.mp4 35.78M
|  ├──66_luna和mila海尼曼唱读课程前--65Flap,Flap,Fly.mp4 37.84M
|  ├──67_luna和mila海尼曼唱读课程前--66GoingonaTrainRide.mp4 36.72M
|  ├──68_luna和mila海尼曼唱读课程前--67PlayingwithBlocks.mp4 40.14M
|  ├──69_luna和mila海尼曼唱读课程前--68Helping.mp4 30.26M
|  ├──6_luna和mila海尼曼唱读课程前--05Dad.mp4 22.66M
|  ├──70_luna和mila海尼曼唱读课程前--69OuttoPlay.mp4 29.26M
|  ├──71_luna和mila海尼曼唱读课程前--70AnimalsThatGoFast.mp4 40.75M
|  ├──7_luna和mila海尼曼唱读课程前--06AtTheZoo.mp4 26.68M
|  ├──8_luna和mila海尼曼唱读课程前--07OntheWaytoSchool.mp4 26.13M
|  └──9_luna和mila海尼曼唱读课程前--08ThePark.mp4 24.44M
├──2.RAZ 
|  ├──100_RAZ课程AA-28Black.mp4 32.99M
|  ├──101_RAZ课程AA-29One.mp4 35.53M
|  ├──102_RAZ课程AA-30Two.mp4 36.20M
|  ├──103_RAZ课程AA-31Three.mp4 36.35M
|  ├──104_RAZ课程AA-32Four.mp4 35.45M
|  ├──105_RAZ课程AA-33Five.mp4 30.83M
|  ├──106_RAZ课程AA-34Six.mp4 33.12M
|  ├──107_RAZ课程AA-35Seven.mp4 34.32M
|  ├──108_RAZ课程AA-36Eight.mp4 32.50M
|  ├──109_RAZ课程AA-37Nine.mp4 32.66M
|  ├──110_RAZ课程AA-38Ten.mp4 33.71M
|  ├──111_RAZ课程AA-39Eleven.mp4 36.17M
|  ├──112_RAZ课程AA-40Twelve.mp4 35.50M
|  ├──113_RAZ课程AA-41CountingBugs.mp4 34.83M
|  ├──114_RAZ课程AA-42OneInsect.mp4 28.23M
|  ├──115_RAZ课程AA-43CountingLetters.mp4 33.95M
|  ├──116_RAZ课程AA-44TheStreet.mp4 33.60M
|  ├──117_RAZ课程AA-45CityStreet.mp4 36.38M
|  ├──118_RAZ课程AA-46thecity.mp4 33.88M
|  ├──119_RAZ课程AA-47ThePlayground.mp4 33.01M
|  ├──120_RAZ课程AA-48ChristmasEve.mp4 36.39M
|  ├──121_RAZ课程AA-49MyHanukkah.mp4 34.48M
|  ├──122_RAZ课程AA-50TooManySweets.mp4 33.17M
|  ├──123_RAZ课程AA-51LunchatSchool.mp4 28.91M
|  ├──124_RAZ课程AA-52Valentine'sDayGifts.mp4 33.42M
|  ├──125_RAZ课程AA-53Pasta!.mp4 33.51M
|  ├──126_RAZ课程AA-54MyGiftforMom.mp4 35.45M
|  ├──127_RAZ课程AA-55TheGarden.mp4 34.86M
|  ├──128_RAZ课程AA-56PlayBall!.mp4 32.87M
|  ├──129_RAZ课程AA-57thebaseballgame.mp4 35.02M
|  ├──130_RAZ课程AA-58TheTrip.mp4 32.97M
|  ├──131_RAZ课程AA-59TheSupermarket.mp4 34.90M
|  ├──132_RAZ课程AA-60thezoo.mp4 33.00M
|  ├──133_RAZ课程AA-61TheSchool.mp4 28.76M
|  ├──134_RAZ课程AA-62TheClassroom.mp4 32.91M
|  ├──135_RAZ课程AA-63SummerCamp.mp4 34.47M
|  ├──136_RAZ课程AA-64SummerPicnics.mp4 35.25M
|  ├──137_RAZ课程AA-65thepostoffice.mp4 34.05M
|  ├──138_RAZ课程AA-66Thebookstore.mp4 34.39M
|  ├──139_RAZ课程AA-67onanairplane.mp4 33.88M
|  ├──140_RAZ课程AA-68Thesubway.mp4 33.36M
|  ├──141_RAZ课程AA-69atthelake.mp4 28.50M
|  ├──142_RAZ课程AA-70TheBackyard.mp4 34.35M
|  ├──143_RAZ课程AA-71MySchoolBus.mp4 33.93M
|  ├──144_RAZ课程AA-72FidoGetsDressed.mp4 41.30M
|  ├──145_RAZ课程AA-73PickingApples.mp4 33.42M
|  ├──146_RAZ课程AA-74MyCloset.mp4 34.39M
|  ├──147_RAZ课程AA-75thebirthdayparty.mp4 28.12M
|  ├──149_RAZ课程AA-77ThisKitchen.mp4 32.89M
|  ├──150_RAZ课程AA-78MyBath.mp4 27.08M
|  ├──151_RAZ课程AA-79Toys.mp4 32.37M
|  ├──152_RAZ课程AA-80WeBuild.mp4 33.68M
|  ├──153_RAZ课程AA-81WeGoCamping.mp4 35.31M
|  ├──154_RAZ课程AA-82TheFort.mp4 34.34M
|  ├──73_RAZ课程AA-01FarmAnimals.mp4 23.62M
|  ├──74_RAZ课程AA-02Go,Go,Go.mp4 23.20M
|  ├──75_RAZ课程AA-03JumpOver.mp4 23.81M
|  ├──76_RAZ课程AA-04pets.mp4 23.36M
|  ├──77_RAZ课程AA-05PlainsAnimals.mp4 24.61M
|  ├──78_RAZ课程AA-06rainforestanimals.mp4 27.06M
|  ├──79_RAZ课程AA-07theCoast.mp4 24.40M
|  ├──80_RAZ课程AA-08Water.mp4 25.01M
|  ├──81_RAZ课程AA-09Spring.mp4 24.66M
|  ├──82_RAZ课程AA-10Summer.mp4 23.83M
|  ├──83_RAZ课程AA-11ItisFall.mp4 22.56M
|  ├──84_RAZ课程AA-12Winter.mp4 29.33M
|  ├──85_RAZ课程AA-13TheOcean.mp4 24.77M
|  ├──86_RAZ课程AA-14ThePlant.mp4 24.18M
|  ├──87_RAZ课程AA-15TheChicken.mp4 25.73M
|  ├──88_RAZ课程AA-16TheseBirds.mp4 31.76M
|  ├──89_RAZ课程AA-17rainonfairyland.mp4 24.31M
|  ├──90_RAZ课程AA-18junglefriends.mp4 35.28M
|  ├──91_RAZ课程AA-19animalsnap.mp4 25.06M
|  ├──92_RAZ课程AA-20ColorfulEggs.mp4 31.83M
|  ├──93_RAZ课程AA-21Purple.mp4 25.06M
|  ├──94_RAZ课程AA-22Yellow.mp4 34.29M
|  ├──95_RAZ课程AA-23Blue.mp4 35.68M
|  ├──96_RAZ课程AA-24Green.mp4 35.96M
|  ├──97_RAZ课程AA-25Orange.mp4 36.01M
|  ├──98_RAZ课程AA-26Red.mp4 32.73M
|  └──99_RAZ课程AA-27White.mp4 33.20M
├──3.红火箭 
|  ├──155_红火箭26个字母课程-字母A.mp4 31.34M
|  ├──156_红火箭26个字母课程-字母B.mp4 31.68M
|  ├──157_红火箭26个字母课程-字母C.mp4 33.17M
|  ├──158_红火箭26个字母课程-字母D.mp4 31.20M
|  ├──159_红火箭26个字母课程-字母E.mp4 33.57M
|  ├──160_红火箭26个字母课程-字母F.mp4 31.04M
|  ├──161_红火箭26个字母课程-字母G.mp4 34.20M
|  ├──162_红火箭26个字母课程-字母H.mp4 37.38M
|  ├──163_红火箭26个字母课程-字母I.mp4 30.71M
|  ├──164_红火箭26个字母课程-字母J.mp4 34.70M
|  ├──165_红火箭26个字母课程-字母K.mp4 30.40M
|  ├──166_红火箭26个字母课程-字母L.mp4 33.33M
|  ├──167_红火箭26个字母课程-字母M.mp4 36.49M
|  ├──168_红火箭26个字母课程-字母N.mp4 36.48M
|  ├──169_红火箭26个字母课程-字母O.mp4 31.39M
|  ├──170_红火箭26个字母课程-字母P.mp4 34.41M
|  ├──171_红火箭26个字母课程-字母Q.mp4 31.35M
|  ├──172_红火箭26个字母课程-字母R.mp4 32.28M
|  ├──173_红火箭26个字母课程-字母S.mp4 31.34M
|  ├──174_红火箭26个字母课程-字母T.mp4 32.53M
|  ├──175_红火箭26个字母课程-字母U.mp4 34.01M
|  ├──176_红火箭26个字母课程-字母V.mp4 31.73M
|  ├──177_红火箭26个字母课程-字母W.mp4 32.67M
|  ├──178_红火箭26个字母课程-字母X.mp4 29.17M
|  ├──179_红火箭26个字母课程-字母Y.mp4 29.69M
|  ├──180_红火箭26个字母课程-字母Z.mp4 33.62M
|  ├──181_红火箭1的课程-01dressupday.mp4 21.59M
|  ├──182_红火箭1的课程-02fruitforyou.mp4 23.79M
|  ├──183_红火箭1的课程-03gettingready.mp4 18.86M
|  ├──184_红火箭1的课程-04lookatmyhome.mp4 22.94M
|  ├──185_红火箭1的课程-05makemusic.mp4 18.76M
|  ├──186_红火箭1的课程-06naughtygoldilocks.mp4 18.30M
|  ├──187_红火箭1的课程-07threebillygoatsgruff.mp4 19.43M
|  ├──188_红火箭1的课程-08x-rays.mp4 17.17M
|  ├──189_红火箭1的课程-09ourtoybox.mp4 22.75M
|  ├──190_红火箭1的课程-10Farmfriends.mp4 33.31M
|  ├──191_红火箭1的课程-11HappyBirthday.mp4 23.71M
|  ├──192_红火箭1的课程-12kingofthezoo.mp4 25.53M
|  ├──193_红火箭1的课程-13paintapicture.mp4 17.78M
|  ├──194_红火箭1的课程-14redridinghood.mp4 19.65M
|  ├──195_红火箭1的课程-15threelittlepigs.mp4 23.23M
|  ├──196_红火箭1的课程-16whenigrowup.mp4 21.30M
|  ├──197_红火箭1的课程-18balloonsflyby.mp4 22.28M
|  ├──198_红火箭1的课程-19crosstheriver.mp4 30.93M
|  ├──199_红火箭1的课程-20gettingclean.mp4 17.49M
|  ├──200_红火箭1的课程-21havingfun.mp4 19.82M
|  ├──201_红火箭1的课程-22Howmanylegs.mp4 19.80M
|  ├──202_红火箭1的课程-23noisytraffic.mp4 20.91M
|  ├──203_红火箭1的课程-24whoswimshere.mp4 42.33M
|  ├──204_红火箭2的课程-01atschool.mp4 20.93M
|  ├──205_红火箭2的课程-02fromeggs.mp4 24.32M
|  ├──206_红火箭2的课程-03gamesweplay.mp4 22.39M
|  ├──207_红火箭2的课程-04makeasalad.mp4 20.20M
|  ├──208_红火箭2的课程-05noisyanimals.mp4 24.49M
|  ├──209_红火箭2的课程-06plantaplant.mp4 24.39M
|  ├──210_红火箭2的课程-07sealife.mp4 24.29M
|  ├──211_红火箭2的课程-08whohasstripes?.mp4 25.99M
|  ├──212_红火箭2的课程-09anappletree.mp4 24.64M
|  ├──213_红火箭2的课程-10birdlife.mp4 26.37M
|  ├──214_红火箭2的课程-11funatthepark.mp4 22.77M
|  ├──215_红火箭2的课程-12getmoving.mp4 23.97M
|  ├──216_红火箭2的课程-13lookingatbugs.mp4 25.76M
|  ├──217_红火箭2的课程-14machinesthatgo.mp4 21.53M
|  ├──218_红火箭2的课程-15outinspace.mp4 21.55M
|  ├──219_红火箭2的课程-16whohasclaws.mp4 25.37M
|  ├──220_红火箭2的课程-17animalsindanger.mp4 24.27M
|  ├──221_红火箭2的课程-18let'sgoriding.mp4 36.83M
|  ├──222_红火箭2的课程-19lookafterpets.mp4 22.61M
|  ├──223_红火箭2的课程-20musicalinstruments.mp4 21.68M
|  ├──224_红火箭2的课程-21namethenumbers.mp4 32.98M
|  ├──225_红火箭2的课程-22ourworld.mp4 22.23M
|  ├──226_红火箭2的课程-23thingstodo.mp4 30.57M
|  ├──227_红火箭3的课程-01biganimals.mp4 41.68M
|  ├──228_红火箭3的课程-02goingup.mp4 23.48M
|  ├──229_红火箭3的课程-03hoppityhop.mp4 38.18M
|  ├──230_红火箭3的课程-04let'splayball.mp4 24.40M
|  ├──231_红火箭3的课程-05seemeride.mp4 36.47M
|  ├──232_红火箭3的课程-06sofast.mp4 33.47M
|  ├──233_红火箭3的课程-07stickybeaktheparrot.mp4 28.13M
|  ├──234_红火箭3的课程-08whatcanfly.mp4 18.57M
|  ├──235_红火箭3的课程-09bakingday.mp4 22.25M
|  ├──236_红火箭3的课程-10howtall.mp4 25.72M
|  ├──237_红火箭3的课程-11jumpforjoy.mp4 23.86M
|  ├──238_红火箭3的课程-12listentothat.mp4 28.32M
|  ├──239_红火箭3的课程-13roundandround.mp4 38.66M
|  ├──240_红火箭3的课程-14slowmovers.mp4 43.76M
|  ├──241_红火箭3的课程-15upanddown.mp4 31.43M
|  ├──242_红火箭3的课程-17animalsraces.mp4 23.38M
|  ├──243_红火箭3的课程-18atthebeach.mp4 28.10M
|  ├──244_红火箭3的课程-19donkey'stail.mp4 20.58M
|  ├──245_红火箭3的课程-20inandout.mp4 26.91M
|  ├──246_红火箭3的课程-21openandclose.mp4 34.42M
|  ├──247_红火箭3的课程-22ourweather.mp4 22.06M
|  ├──248_红火箭3的课程-23vegetablebasket.mp4 31.11M
|  └──249_红火箭3的课程-24welikefishing.mp4 25.49M
├──4.海尼曼 
|  ├──250_海尼曼1-90课程唱读-01atthemarket.mp4 11.97M
|  ├──251_海尼曼1-90课程唱读-02rex.mp4 11.42M
|  ├──252_海尼曼1-90课程唱读-03funnythings.mp4 10.23M
|  ├──253_海尼曼1-90课程唱读-04mom.mp4 10.98M
|  ├──254_海尼曼1-90课程唱读-05dad.mp4 10.54M
|  ├──255_海尼曼1-90课程唱读-06atthezoo.mp4 12.50M
|  ├──256_海尼曼1-90课程唱读-07onthewaytoschool.mp4 12.10M
|  ├──257_海尼曼1-90课程唱读-08thepark.mp4 11.54M
|  ├──258_海尼曼1-90课程唱读-09tom.mp4 11.42M
|  ├──259_海尼曼1-90课程唱读-10icanread.mp4 10.99M
|  ├──260_海尼曼1-90课程唱读-11baby.mp4 10.87M
|  ├──261_海尼曼1-90课程唱读-12playingdressup.mp4 9.76M
|  ├──262_海尼曼1-90课程唱读-13littlecub.mp4 10.79M
|  ├──263_海尼曼1-90课程唱读-14myroom.mp4 11.38M
|  ├──264_海尼曼1-90课程唱读-15thebaby.mp4 10.21M
|  ├──265_海尼曼1-90课程唱读-16goingsledding.mp4 9.80M
|  ├──266_海尼曼1-90课程唱读-17makingasnowman.mp4 10.11M
|  ├──267_海尼曼1-90课程唱读-18mylunch.mp4 10.23M
|  ├──268_海尼曼1-90课程唱读-19toys.mp4 10.88M
|  ├──269_海尼曼1-90课程唱读-20littlethings.mp4 9.82M
|  ├──270_海尼曼1-90课程唱读-21packingmybag.mp4 9.93M
|  ├──271_海尼曼1-90课程唱读-22settingthetable.mp4 10.09M
|  ├──272_海尼曼1-90课程唱读-23theflower.mp4 10.76M
|  ├──273_海尼曼1-90课程唱读-24polly.mp4 10.24M
|  ├──274_海尼曼1-90课程唱读-25thesidewalk.mp4 11.32M
|  ├──275_海尼曼1-90课程唱读-26thepetstore.mp4 9.96M
|  ├──276_海尼曼1-90课程唱读-27wheels.mp4 11.52M
|  ├──277_海尼曼1-90课程唱读-28theshow.mp4 10.62M
|  ├──278_海尼曼1-90课程唱读-29thepuppetshow.mp4 11.47M
|  ├──279_海尼曼1-90课程唱读-30mybabysister.mp4 11.16M
|  ├──280_海尼曼1-90课程唱读-31theparade.mp4 11.49M
|  ├──281_海尼曼1-90课程唱读-32atschool.mp4 11.91M
|  ├──282_海尼曼1-90课程唱读-33gettingready.mp4 9.70M
|  ├──283_海尼曼1-90课程唱读-34mybear.mp4 12.27M
|  ├──284_海尼曼1-90课程唱读-35theplay.mp4 10.98M
|  ├──285_海尼曼1-90课程唱读-36makingapizza.mp4 11.11M
|  ├──286_海尼曼1-90课程唱读-37birds.mp4 11.46M
|  ├──287_海尼曼1-90课程唱读-38atthepond.mp4 11.90M
|  ├──288_海尼曼1-90课程唱读-39spots.mp4 11.34M
|  ├──289_海尼曼1-90课程唱读-40drawing.mp4 10.98M
|  ├──290_海尼曼1-90课程唱读-41baking.mp4 11.29M
|  ├──291_海尼曼1-90课程唱读-42painting.mp4 10.73M
|  ├──292_海尼曼1-90课程唱读-43thingsthatgofast.mp4 10.68M
|  ├──293_海尼曼1-90课程唱读-44thebabyanimals.mp4 11.76M
|  ├──294_海尼曼1-90课程唱读-45overtheriver.mp4 11.22M
|  ├──295_海尼曼1-90课程唱读-46mybigbear.mp4 10.85M
|  ├──296_海尼曼1-90课程唱读-47makingsoup.mp4 9.45M
|  ├──297_海尼曼1-90课程唱读-48myfamily.mp4 9.65M
|  ├──298_海尼曼1-90课程唱读-49playingtogether.mp4 11.69M
|  ├──299_海尼曼1-90课程唱读-50atthefarm.mp4 12.74M
|  ├──300_海尼曼1-90课程唱读-51thehat.mp4 10.16M
|  ├──301_海尼曼1-90课程唱读-52goingonvacation.mp4 11.90M
|  ├──302_海尼曼1-90课程唱读-53hiding.mp4 12.63M
|  ├──303_海尼曼1-90课程唱读-54hop,hop,hop.mp4 12.58M
|  ├──304_海尼曼1-90课程唱读-55rain.mp4 17.65M
|  ├──305_海尼曼1-90课程唱读-56sobig!.mp4 16.85M
|  ├──306_海尼曼1-90课程唱读-57funatschool.mp4 12.49M
|  ├──307_海尼曼1-90课程唱读-58mybigbrother.mp4 13.20M
|  ├──308_海尼曼1-90课程唱读-59mouse.mp4 10.66M
|  ├──309_海尼曼1-90课程唱读-60mop.mp4 15.00M
|  ├──310_海尼曼1-90课程唱读-61playandride.mp4 12.16M
|  ├──311_海尼曼1-90课程唱读-62whatisverylong.mp4 17.61M
|  ├──312_海尼曼1-90课程唱读-63ourpets.mp4 67.93M
|  ├──313_海尼曼1-90课程唱读-64avisitfromauntbee.mp4 11.46M
|  ├──314_海尼曼1-90课程唱读-65Flap,Flap,Fly.mp4 13.12M
|  ├──315_海尼曼1-90课程唱读-66goingonatrainride.mp4 13.13M
|  ├──316_海尼曼1-90课程唱读-67playingwithblocks.mp4 13.80M
|  ├──317_海尼曼1-90课程唱读-68helping.mp4 13.43M
|  ├──318_海尼曼1-90课程唱读-69outtoplay.mp4 11.87M
|  ├──319_海尼曼1-90课程唱读-70animalsthatgofast.mp4 14.46M
|  ├──320_海尼曼1-90课程唱读-71inthecave.mp4 11.59M
|  ├──321_海尼曼1-90课程唱读-72thegame.mp4 14.48M
|  ├──322_海尼曼1-90课程唱读-73lostandfound.mp4 11.34M
|  ├──323_海尼曼1-90课程唱读-74feet.mp4 14.49M
|  ├──324_海尼曼1-90课程唱读-75myshoesandboots.mp4 22.81M
|  ├──325_海尼曼1-90课程唱读-76SpotsandMoreSpots.mp4 15.71M
|  ├──326_海尼曼1-90课程唱读-77Let’sPredicttheWeather.mp4 14.87M
|  ├──327_海尼曼1-90课程唱读-78SnowyDay.mp4 12.43M
|  ├──328_海尼曼1-90课程唱读-79LookingforOrson.mp4 15.08M
|  ├──329_海尼曼1-90课程唱读-80AllKindsofEggs.mp4 10.95M
|  ├──330_海尼曼1-90课程唱读-81DuckintheCity.mp4 11.43M
|  ├──331_海尼曼1-90课程唱读-82Stuck.mp4 13.51M
|  ├──332_海尼曼1-90课程唱读-83Ice.mp4 11.51M
|  ├──333_海尼曼1-90课程唱读-84Noodles.mp4 15.61M
|  ├──334_海尼曼1-90课程唱读-85Intheclouds.mp4 14.22M
|  ├──335_海尼曼1-90课程唱读-86ThePocket.mp4 14.43M
|  ├──336_海尼曼1-90课程唱读-87Maggie'sMess.mp4 11.93M
|  ├──337_海尼曼1-90课程唱读-88Shadows.mp4 13.60M
|  ├──338_海尼曼1-90课程唱读-89WhatIsItMadeOf.mp4 12.88M
|  ├──339_海尼曼1-90课程唱读-90MeasuretheWeather.mp4 12.47M
|  ├──340_海尼曼1-90课程唱读-91Hurry,Tom.mp4 19.97M
|  ├──341_海尼曼1-90课程唱读-92MovePushPull.mp4 14.15M
|  ├──342_海尼曼1-90课程唱读-93GoodbyeFly.mp4 27.48M
|  ├──343_海尼曼1-90课程唱读-94Themoon.mp4 34.14M
|  ├──344_海尼曼1-90课程唱读-95Surprise.mp4 32.65M
|  ├──345_海尼曼1-90课程唱读-96MoreSocks.mp4 24.23M
|  ├──346_海尼曼1-90课程唱读-97BearsonIce.mp4 32.63M
|  ├──347_海尼曼1-90课程唱读-98Theowlatnight.mp4 37.38M
|  ├──348_海尼曼1-90课程唱读-99Frog'sLuckyDay.mp4 33.01M
|  ├──349_海尼曼1-90课程唱读-100PlayBall.mp4 21.77M
|  ├──350_海尼曼91-120课程升华-101CityBirds.mp4 23.95M
|  ├──351_海尼曼91-120课程升华-102SeetheBirds.mp4 29.02M
|  ├──352_海尼曼91-120课程升华-103AButterflyintheRain.mp4 27.53M
|  ├──353_海尼曼91-120课程升华-104TheBikeRide.mp4 29.61M
|  ├──354_海尼曼91-120课程升华-105Ahomeinatree.mp4 36.50M
|  ├──355_海尼曼91-120课程升华-106HowDoApplesGrow.mp4 37.85M
|  ├──356_海尼曼91-120课程升华-107AhomeonItsBack.mp4 36.55M
|  ├──357_海尼曼91-120课程升华-108ThePicnic.mp4 42.47M
|  ├──358_海尼曼91-120课程升华-109Ella’sNewDress.mp4 52.19M
|  ├──359_海尼曼91-120课程升华-110Thenewbike.mp4 33.93M
|  ├──360_海尼曼91-120课程升华-111TheApple.mp4 38.92M
|  ├──361_海尼曼91-120课程升华-112Lola’sBath.mp4 32.92M
|  └──362_海尼曼91-120课程升华-113Bridges.mp4 31.62M
└──1_课前必学-跟读计划学习顺序+每日安排+家长误区.mp4 313.60M

本课程链接:https://kao100.com/kecheng/163534.html

相邻课程

最后修改于 2023-11-21

收集整理更新不易,如果觉得本篇资料不错,请点赞评论支持一下吧!
相关课程